Υπηρεσίες PM

Μερικές από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε τις ανάγκες σας και πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε ο,τιδήποτε σχετίζεται με την διαχείριση των έργων σας.
Project management consulting. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και στόχων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και κατάλληλων διαδικασιών project management, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή best practices όπως αυτά εκφράζονται από τους οργανισμούς Project Management. Εφαρμογή των διαδικασιών σε πληροφορικά συστήματα (MS Project, Primavera, σύνδεση με SAP κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες.

Project Management coaching. Με την υπηρεσία αυτή - η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με εκπαίδευση - μπορούμε να υποστηρίξουμε όποιον θέλει να κάνει πράξη την αποτελεσματικότερη διαχείριση ενός έργου που θα έχει αναλάβει. Μέσα από έναν αριθμό συναντήσεων, συμβουλεύουμε στην πράξη για την βέλτιστη δυνατή εφαρμογή των εργαλείων και των τεχνικών του project management.

Ανάπτυξη Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office, PMO). Προτείνεται ο αποτελεσματικότερος τρόπος δημιουργίας, οργάνωσης και έναρξης λειτουργίας ενός Γραφείου Διαχείρισης Έργων. Ετοιμάζεται αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του PMO σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διαδικασίες, εργαλεία, φόρμες κλπ.

Διαχείριση Ποιότητας Έργων. Ανάπτυξη διαδικασιών και Εγχειριδίου Ποιότητας. Δείκτες ποιότητας έργου, λίστες ελέγχου, έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας Έργου κλπ.

Διαχείριση Κινδύνων Έργων. Ανάπτυξη διαδικασιών Risk Management. Υποστήριξη στην φάση της αναγνώρισης, ανάλυσης, σχεδιασμού προληπτικών / διορθωτικών μέτρων. Παρακολούθηση, αποτίμηση και βελτίωση της διαδικασίας. Χρήση εμπορικών εργαλείων risk management.

Υποστήριξη Υποβολής Προτάσεων. Προετοιμασία του τμήματος που σχετίζεται με το Project Management για την υποβολή προτάσεων σε διαγωνισμούς. Πλήρης προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση Έργων.

Επιλογή Διαχειριστή Έργων. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία, από την δημοσίευση της αγγελίας μέχρι την προτεινόμενη λίστα υποψηφίων, ή βοηθούμε με εξειδικευμένες εξετάσεις γνώσεων και εμπειρίας στη Διαχείριση Έργων ανάμεσα στους προεπιλεγμένους υποψήφιους.