Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ακολουθώντας τα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε υλικό περαιτέρω υλικό προετοιμασίας από άλλους providers για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP!
Provider Name Description Link
Project Management Institute 3 PMP sample questions link to pdf file
Oliver Lehmann 200 questions in pdf format link to pdf file
Oliver Lehmann 100 online questions link to online test
Cornelius Fichtner Free PMP exam simulator link for free registration
Simplilearn 200 online questions link for free registration
Fabmarks 200 online questions link to online test