Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727
Όλα μας τα σεμινάρια προσφέρονται online, ζωντανά μέσω σύγχρονου live streaming! Ομοίως μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις PRINCE2 και Change Management κατευθείαν από τον υπολογιστή σας!

Project Management & Microsoft Project


Περιγραφή Σεμιναρίου
Υπάρχει προγραμματισμένο
σεμινάριo!
Δηλώστε συμμετοχή!

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργου (Project Management). Επίσης, στο σεμινάριο γίνεται πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστή του πλέον διαδεδομένου λογισμικού διαχείρισης έργων, του Microsoft Project.


Το σεμινάριο ξεκινά επεξηγώντας την ορολογία του project management, και τις θεμελιώδεις έννοιές του. Αναφέρεται στην ομάδα έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Στην συνέχεια εστιάζει στις βασικές παραμέτρους κάθε έργου, δηλαδή το περιεχόμενο, τα χρονοδιαγράμματα, τους πόρους και το κόστος. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων (risk management) και ποιότητας (quality management) έργων. Τέλος, συνθέτει όλα τα παραπάνω σε μια βασική μεθοδολογία διαχείρισης έργου, εστιάζοντας στις διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαχείρισης αλλαγών, ολοκλήρωσης κλπ.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στην πράξη μέσα από την τελευταία έκδοση του λογισμικού Microsoft Project.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων, όσο και σε εκείνους που ήδη συμμετέχουν ή διαχειρίζονται έργα - οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Επίσης, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν το MS Project με αποτελεσματικό τρόπο, κατανοώντας δηλαδή πως τα χαρακτηριστικά του λογισμικού συνδέονται με την συνολική μεθοδολογία του project management.

Οφέλη σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του MS Project.
 • Μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο ενός έργου και να κάνετε διαχείριση αλλαγών.
 • Γνωρίζετε πώς να κατασκευάζετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα των έργων σας.
 • Κατανοείτε τα στοιχεία κόστους ενός έργου και πως αυτά συνδέονται με τις υπόλοιπες παραμέτρους του.
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και ποιότητας έργου.
 • Γνωρίζετε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης έργου.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).


Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Περιεχόμενο σεμιναρίου
 • Βασικοί Ορισμοί
  • Έργα και η Διαχείρισή τους: ορισμός και βασικές έννοιες.
  • Κύκλος Ζωής, Περιβάλλον, Εμπλεκόμενοι.
  • Η Ομάδα Έργου. Ρόλοι και Αρμοδιότητες.
  • Βασική Μεθοδολογία Project Management.
 • Το Περιεχόμενο των Έργων
  • Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων Έργου.
  • Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
  • Προϋποθέσεις και Περιορισμοί – Παραδοτέα.
  • Τύποι Παραδοτέων Έργου.
  • Work Breakdown Structures (WBS).
 • Διαχείριση Χρόνου
  • Δραστηριότητες και οι σχέσεις μεταξύ τους.
  • Διαγράμματα Gantt. Ανοχές, leads και lags.
  • Η Κρίσιμη Διαδρομή και η σημασία της.
  • Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.
 • Πόροι και Κόστος Έργων
  • Οι Πόροι (Resources) ενός Έργου.
  • Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
  • Κόστος και προϋπολογισμός έργου: βασικές έννοιες.
  • Cost Baseline. Παρακολούθηση και ενημέρωση.
 • Διαχείριση Κινδύνων Έργου
  • Ορισμός και Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Έργου.
  • Κλίμακες Επίπτωσης & Πιθανότητας, Μητρώο Κινδύνων, Risk Breakdown Structure.
  • Ανάλυση κινδύνων: Probability & Impact Matrix.
  • Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών.
 • Διαχείριση Ποιότητας Έργου
  • Ορισμός και Σχεδιασμός Διαχείρισης Ποιότητας Έργου.
  • Διασφάλιση Ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας.
  • Το Κόστος Ποιότητας. Δείκτες Ποιότητας.
  • Τα βασικά εργαλεία ελέγχου ποιότητας.
 • Βασικές Διαδικασίες Έργου.
  • Σχεδιασμός έργου. Επικοινωνία έργου.
  • Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.
  • Έλεγχοι Παραλαβής και Διαδικασίες Κλεισίματος Έργου.
  • Lessons Learned, Συνεχής Βελτίωση.
 • Microsoft Project
  • Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Λίστες Εργασιών.
  • Ημερολόγια, Χρονοδιαγράμματα.
  • Πόροι: Ορισμός, Αναθέσεις.
  • Κόστος Έργου. Cash Flow.
  • Baselines, Παρακολούθηση και Ενημέρωση Έργου.
  • Περιβάλλον Πολλαπλών Έργων. Δεξαμενή Πόρων.
Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, εξάσκησης σε υπολογιστή, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις καθώς και λυμένες ασκήσεις, συνοπτική μεθοδολογία, case studies, όπως επίσης και παραδείγματα εγγράφων διαχείρισης έργου σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς χρήση.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 διδακτικές ώρες.

Πληροφορίες υλοποίησης
 • Τα παραπάνω ανοιχτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 108, 115 26 Αμπελόκηποι – Μετρό Πανόρμου).
 • Υπάρχει έκπτωση για περισσότερες από μία συμμετοχές από την ίδια εταιρεία σε κάθε σεμινάριο.
 • Επίσης, υπάρχει έκπτωση για κάθε συμμετοχή σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μέσα στο εξάμηνο.
 • Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 • Τα σεμινάριά μας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,24%.
 • Υπάρχουν ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές.
AXELOS®, the AXELOS logo® and the AXELOS swirl logo® are registered trademarks of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marks of the Project Management Institute, Inc.
The APMG International Change Management and Swirl Device Logo is a trade mark of The APM Group Ltd, used under permission of The APM Group Ltd. All rights reserved
AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management