Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727
Όλα μας τα σεμινάρια προσφέρονται online, ζωντανά μέσω σύγχρονου live streaming! Ομοίως μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις PRINCE2 και Change Management κατευθείαν από τον υπολογιστή σας!

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από την Critical Path


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Project Management

Μερικές ενδεικτικές Συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

Project management consulting Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και στόχων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και κατάλληλων διαδικασιών project management, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή best practices όπως αυτά εκφράζονται από τους οργανισμούς Project Management. Εφαρμογή των διαδικασιών σε πληροφορικά συστήματα (MS Project, Primavera, σύνδεση με SAP κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες.

Project Management coaching. Με την υπηρεσία αυτή - η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με εκπαίδευση - μπορούμε να υποστηρίξουμε όποιον θέλει να κάνει πράξη την αποτελεσματικότερη διαχείριση ενός έργου που θα έχει αναλάβει. Μέσα από έναν αριθμό συναντήσεων, συμβουλεύουμε στην πράξη για την βέλτιστη δυνατή εφαρμογή των εργαλείων και των τεχνικών του project management.

Ανάπτυξη Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office, PMO). Προτείνεται ο αποτελεσματικότερος τρόπος δημιουργίας, οργάνωσης και έναρξης λειτουργίας ενός Γραφείου Διαχείρισης Έργων. Ετοιμάζεται αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του PMO σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διαδικασίες, εργαλεία, φόρμες κλπ.

Διαχείριση Ποιότητας Έργων. Ανάπτυξη διαδικασιών και Εγχειριδίου Ποιότητας. Δείκτες ποιότητας έργου, λίστες ελέγχου, έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας Έργου κλπ.

Διαχείριση Κινδύνων Έργων. Ανάπτυξη διαδικασιών Risk Management. Υποστήριξη στην φάση της αναγνώρισης, ανάλυσης, σχεδιασμού προληπτικών / διορθωτικών μέτρων. Παρακολούθηση, αποτίμηση και βελτίωση της διαδικασίας. Χρήση εμπορικών εργαλείων risk management.

Υποστήριξη Υποβολής Προτάσεων. Προετοιμασία του τμήματος που σχετίζεται με το Project Management για την υποβολή προτάσεων σε διαγωνισμούς. Πλήρης προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση Έργων.

Επιλογή Διαχειριστή Έργων. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία, από την δημοσίευση της αγγελίας μέχρι την προτεινόμενη λίστα υποψηφίων, ή βοηθούμε με εξειδικευμένες εξετάσεις γνώσεων και εμπειρίας στη Διαχείριση Έργων ανάμεσα στους προεπιλεγμένους υποψήφιους.

AXELOS®, the AXELOS logo® and the AXELOS swirl logo® are registered trademarks of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marks of the Project Management Institute, Inc.
The APMG International Change Management and Swirl Device Logo is a trade mark of The APM Group Ltd, used under permission of The APM Group Ltd. All rights reserved
AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management