Προχωρημένα Θέματα Διαχείρισης Έργου

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει προχωρημένα θέματα τα οποία ξεφεύγουν από την καθημερινότητα ενός έργου και εστιάζουν περισσότερο σε ανθρώπινα - οργανωτικά – στρατηγικά θέματα.

Αρχικά γίνεται μια επισκόπηση των βασικών θεμάτων διαχείρισης έργου έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν μια κοινή ορολογία.

Στην συνέχεια, αναλύεται ένα από τα δυσκολότερα θέματα της διαχείρισης έργου, ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με τους ανθρώπους και τις διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) που απαιτούνται.

Από κει και πέρα παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι επιλογής έργων, καθώς και τα θέματα διαχείρισης ποιότητας των έργων, ένα αντικείμενο για το οποίο όλοι μιλάνε χωρίς να είναι σίγουρο ότι όλοι το κατανοούν. Παρουσιάζονται θέματα προμηθειών, συμβάσεων και logistics, όπως επίσης και θέματα οργανωτικών δομών δίνοντας βάρος στις πιθανές αρμοδιότητες του Project Management Office (PMO).

Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις διαχείρισης έργων (PMI, PRINCE2, IPMA…), καθώς και μοντέλα ωριμότητας (maturity) διαχείρισης έργων.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη γνώση των βασικών θεμάτων της διαχείρισης έργων – περιεχόμενο, διάρκεια, κόστος, κίνδυνοι, βασική μεθοδολογία έργου – και θέλουν να ασχοληθούν με περισσότερο οργανωτικά και στρατηγικά θέματα.

Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους είναι αρμόδιοι για τον συνολικό σχεδιασμό έργων και όσους έχουν αυξημένες ευθύνες κατά την υλοποίηση του έργου. 

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 1. Γνωρίζετε τις απαιτούμενες διαπροσωπικές δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση ομάδων έργου.
 2. Κατανοείτε τα κριτήρια και τις βασικές τεχνικές επιλογής έργων.
 3. Γνωρίζετε την έννοια της διαχείρισης ποιότητας έργου, καθώς και τρόπους για την πρακτική της υλοποίηση.
 4. Γνωρίζετε το αντικείμενο των προμηθειών έργου, την διαδικασία των διαγωνισμών όπως επίσης και το αντικείμενο των logistics.
 5. Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλαπλά έργα με συστηματικό τρόπο.
 6. Γνωρίζετε τον ρόλο και τις πιθανές αρμοδιότητες του PMO.
 7. Κατανοήσετε τις εναλλακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις διαχείρισης έργων, αλλά και την έννοια της οργανωτικής ωριμότητας διαχείρισης έργων.

Εισηγητής Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, PMP, IPMA-D. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού του Συμβουλίου (2008-2010). Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Επισκόπηση Βασικών Ορισμών

 1. Ορισμός και Περιεχόμενο της Διαχείρισης Έργου. Παράμετροι Έργου.
 2. Εμπλεκόμενοι. Διαχειριστής και Ομάδα Έργου. Ρόλοι και Αρμοδιότητες.
 3. Μεθοδολογία Project Management. Κύκλος ζωής και Φάσεις Έργου.

Soft Skills και Διαχείριση Έργων

 1. Η σημασία των Ανθρώπων στα Έργα. Διαπροσωπικές Δεξιότητες.
 2. Επιλογή, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ομάδας.
 3. Επικοινωνία. Ηγεσία. Παρακίνηση & Επιβράβευση.
 4. Λήψη Αποφάσεων. Διαπραγμάτευση.
 5. Διαχείριση Άγχους, Διαμάχης, Κρίσης.

Απαιτήσεις και Επιλογή Έργων

 1. Συλλογή, Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων. Κατηγορίες Απαιτήσεων.
 2. Ανάλυση και Επιλογή Έργων. Ποιοτικά και Ποσοτικά Κριτήρια.
 3. Business Case, Μελέτες Σκοπιμότητας. Ανάλυση Κόστους – Ωφέλειας.
 4. Χρόνος Αποπληρωμής. Επενδυτική Απόδοση (ROI). Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV). Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης (IRR)

Διαχείριση Ποιότητας Έργου

 1. Προσεγγίσεις Ποιότητας: TQM, ISO, Six Sigma.
 2. Ορισμός Ποιότητας. Κόστος Ποιότητας
 3. Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι Ποιότητας. Προληπτικά και Διορθωτικά Μέτρα. Το Σχέδιο Ποιότητας Έργου.
 4. Βελτίωση Ποιότητας. Κύκλος Plan-Do-Check-Act.
 5. Βασικά Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας. Pareto, Fishbone, Ιστογράμματα, Λίστες Ελέγχου κ.α.

Προμήθειες και Συμβάσεις

 1. Να το φτιάξω ή να το αγοράσω (Make or Buy)?
 2. Η Διαδικασία των Διαγωνισμών. Κριτήρια, Αξιολόγηση και Επιλογή. Διαπραγματεύσεις.
 3. Συμβάσεις Έργου. Τύποι και Χαρακτηριστικά.
 4. Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management).
 5. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Logistics.

Διαχείριση Πολλαπλών Έργων

 1. Το Περιβάλλον των Πολλαπλών Έργων. Στόχοι και Οφέλη.
 2. Διαχείριση Προγράμματος και Χαρτοφυλακίου (Portfolio) Έργων. Οι Ιδιαιτερότητες της Διαχείρισής τους.
 3. Προτεραιότητες και Επιλογή Έργων.
 4. Παρακολούθηση και Έλεγχος Πολλαπλών Έργων.

Οργανωτικές Δομές και Project Management Office (PMO)

 1. Βασικές Μορφές Οργάνωσης σε Σχέση με τα Έργα.
 2. Η Έννοια του Γραφείου Διαχείρισης Έργων. Βασικές Κατηγορίες Αρμοδιοτήτων:
 3. Παρακολούθηση και Έλεγχος Έργων.
 4. Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Διαχείριση Γνώσης.
 5. Υποστήριξή της Διοίκησης. Πολλαπλά Έργα.

Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων

 1. Η Έννοια και Αναγκαιότητα μιας Μεθοδολογίας.
 2. Οι Κύριες Μεθοδολογίες: PMI, PRINCE2.
 3. Η Προσέγγιση του IPMA.
 4. Επιλέγοντας Μεθοδολογία: Επίπεδα Μεθοδολογίας.
 5. Η Μεθοδολογία: Διεργασίες, Διαδικασίες, Έγγραφα κ.λπ.

Εταιρική Ωριμότητα Διαχείρισης Έργων

 1. Τί Είναι Εταιρική Ωριμότητα?
 2. Ωριμότητα Διαδικασιών και Διαχείρισης Έργων.
 3. Μοντέλα Ωριμότητας Διαχείρισης Έργων.

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα, όπως επίσης και παραδείγματα εγγράφων διαχείρισης έργου και ερωτηματολόγια για την οργάνωση της διαχείρισης έργων σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς χρήση.

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 24 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 18 PDU.

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.