Διαχείριση Κινδύνων Έργων - Διαδικασίες & Εργαλεία

Περιγραφή Σεμιναρίου

Στο ανανεωμένο αυτό σεμινάριο συνδυάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Κινδύνων Έργων με την πρακτική εξάσκηση πάνω στο καλύτερο λογισμικό Ποσοτικής Διαχείρισης Κινδύνων και Λήψης Αποφάσων παγκοσμίως, το @RISK και τα DecisionTools της Palisade (www.palisade.com).

Ξεκινάμε ορίζοντας την έννοια του κινδύνου στα έργα και τις βασικές του διαστάσεις (πιθανότητα,  επίπτωση). Στην συνέχεια παρουσιάζουμε την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και τις κυριότερες αιτίες κινδύνων στα έργα.

Παρουσιάζουμε τα βασικά έγγραφα διαχείρισης κινδύνων όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και το Μητρώο Κινδύνων (Risk Register), καθώς επίσης και τα βασικά εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης κινδύνων (Ανάλυση Ευαισθησίας, Δέντρα Αποφάσεων, Προσομοίωση Monte Carlo). Στην συνέχεια αναλύουμε τις στρατηγικές αντιμετώπισης απειλών και ευκαιριών, δίνοντας συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με πρακτική εφαρμογή πάνω στα εργαλεία της Palisade, δηλαδή το @RISK και τα DecisionTools, καλύπτοντας προσομοίωση Monte Carlo, Ανάλυση Ευαισθησίας, Δέντρα Αποφάσεων κα.

 

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως στους υπεύθυνους για την ανάλυση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων των Έργων ενός οργανισμού.

Απευθύνεται φυσικά σε Διαχειριστές Έργων/Προγραμμάτων, αλλά και στα μέλη της ίδιας της ομάδας Έργου, τα οποία μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικότερα, κατανοώντας σε βάθος την έννοια του Κινδύνου μέσα στην δουλειά τους.

Επίσης, απευθύνεται σε όλα τα στελέχη τα οποία ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα έργα του οργανισμού τους.

Στελέχη από την Διοίκηση, τα τμήματα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Υλοποίησης, Εγκατάστασης, Λειτουργίας, από τις Προμήθειες/Συμβάσεις κλπ μιας εταιρείας θα βρουν το σεμινάριο αυτό ιδιαίτερα χρήσιμο.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

  • Κατανοείτε την έννοια του Κινδύνου (risk) στα έργα και τις βασικές του παραμέτρους.
  • Αναλύετε τους πιθανούς κινδύνους των έργων σας χρησιμοποιώντας τυποποιημένα εργαλεία όπως το Risk Register και το Risk Breakdown Structure (RBS).
  • Χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τον Πίνακα Κινδύνων (Risk Matrix) για την κατηγοριοποίηση και συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων των έργων σας.
  • Γνωρίζετε τα εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης κινδύνων.
  • Εφαρμόζετε τις στρατηγικές αντιμετώπισης τόσο των κινδύνων (threats) όσο και των ευκαιριών (opportunities) των έργων σας.
  • Χρησιμοποιείτε την εμπειρία από προηγούμενα έργα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων.

 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

 

Εισαγωγή

1) Ορισμός Κινδύνου. Κατηγορίες Κινδύνων

2) Ιστορική Αναδρομή

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου

1) Σύνοψη Διαδικασίας

2) Συλλογή Και Αξιοπιστία Δεδομένων

3) Οι Εμπλεκόμενοι Στη Διαχείριση Κινδύνου

4) Μητρώο Κινδύνων (Risk Register)

Αναγνώριση Κινδύνων Έργων

1) Πηγές Κινδύνων. Μέθοδοι Εντοπισμού

2) Περιεχόμενο. Χρονοδιαγράμματα. Πόροι

3) Άλλοι Κίνδυνοι

4) Risk Breakdown Structure (RBS)

Ποιοτική Ανάλυση

1) Πιθανότητα Κινδύνου. Επίπτωση Κινδύνου

2) Βαθμός Επείγοντος. Άλλες Διαστάσεις

3) Πίνακας Κινδύνων (Risk Matrix)

Ποσοτική Ανάλυση

1) Η Έννοια της Ποσοτικής Ανάλυσης

2) Δέντρα Αποφάσεων

3) Προσομοίωση (Monte Carlo)

4) Ανάλυση Ευαισθησίας

Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση

1) Πλάνο Και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνων

2) Ορισμός Υπευθυνοτήτων. Υλοποίηση Σχεδίων

3) Συλλογή Στοιχείων και Αξιοπιστία

4) Βάση Ιστορικών Δεδομένων

5) Αξιολόγηση Διαδικασίας Αντιμετώπισης

Εξάσκηση σε Υπολογιστή

1) @RISK

2) Decision Tools Suite: Decision Trees, Sensitivity Analysis κα.

 

 

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies. Παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία για τη συστηματική Διαχείριση Κινδύνων Έργων. Τέλος, αναλύεται συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής μεθοδολογίας για την διαχείριση κινδύνων ενός έργου.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα και συνοπτική μεθοδολογία.

 Επίσης, παρέχεται το βιβλίο του καθηγητή Δρ. Κ. Κηρρυτόπουλου, «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων».

 

Τέλος, γίνεται πρακτική εξάσκηση πάνω σε υπολογιστή με τα εργαλεία @RISK Και DecisionTools Suite της Palisade.  

 

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 16 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 12 PDU.

 

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

210 654 1727 και info@criticalpath.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.