Βασικά Θέματα Διαχείρισης Έργου και MS Project 2013

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργου (Project Management). Επίσης, στο σεμινάριο γίνεται πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστή με την τελευταία έκδοση του πλέον διαδεδομένου λογισμικού διαχείρισης έργων, του Microsoft Project 2013.

Το σεμινάριο ξεκινά επεξηγώντας την ορολογία του project management, και τις θεμελιώδεις έννοιές του. Αναφέρεται στην ομάδα έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Στην συνέχεια εστιάζει στις βασικές παραμέτρους κάθε έργου, δηλαδή το περιεχόμενο, τα χρονοδιαγράμματα, τους πόρους και το κόστος. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων (risk management) έργων. Τέλος, συνθέτει όλα τα παραπάνω σε μια βασική μεθοδολογία διαχείρισης έργου, εστιάζοντας στις διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαχείρισης αλλαγών, ολοκλήρωσης κλπ.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στην πράξη μέσα από το MS Project 2013. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τον δικό του υπολογιστή όπου και εξασκείται στο πρόγραμμα μέσα από συγκεκριμένα, ολοκληρωμένα case studies.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων, όσο και σε εκείνους που ήδη συμμετέχουν ή διαχειρίζονται Έργα - οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Επίσης, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν το MS Project με αποτελεσματικό τρόπο, κατανοώντας δηλαδή πως τα χαρακτηριστικά του λογισμικού συνδέονται με την συνολική μεθοδολογία του project management.

Το σεμινάριο δεν προαπαιτεί γνώση κάποιου συγκεκριμένου εργασιακού αντικειμένου, και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οργανωθούν σαν Έργα.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του MS Project.
 • Μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο ενός έργου και να κάνετε διαχείριση αλλαγών.
 • Γνωρίζετε πώς να κατασκευάζετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα των έργων σας.
 • Κατανοείτε τα στοιχεία κόστους ενός έργου και πως αυτά συνδέονται με τις υπόλοιπες παραμέτρους του..
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έργου (project risk management).
 • Γνωρίζετε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης έργου.

Εισηγητής Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, PMP, IPMA-D. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού του Συμβουλίου (2008-2010). Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Περιεχόμενα

Βασικοί Ορισμοί

 1. Τα Έργα. Η Αξία της Διαχείρισης Έργου.
 2. Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Τριπλός Περιορισμός.
 3. Κύκλος Ζωής, Περιβάλλον, Εμπλεκόμενοι, Απαιτήσεις.
 4. Η Ομάδα Έργου. Ρόλοι και Αρμοδιότητες.
 5. Βασική Μεθοδολογία Project Management.

Το Περιεχόμενο των Έργων

 1. Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων Έργου.
 2. Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
 3. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί – Βασικά Κριτήρια Επιτυχίας. Τύποι Παραδοτέων Έργου.
 4. Work και Product Breakdown Structures (WBS, PBS).

Διαχείριση Χρόνου

 1. Δραστηριότητες Και Οι Σχέσεις Μεταξύ Τους .
 2. Διαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Οι μέθοδοι CPM, και PERT.
 3. Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της.
 4. Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.
 5. Μέθοδοι Επιτάχυνσης Χρονοδιαγράμματος.

Πόροι και Κόστος Έργων

 1. Οι Πόροι (Resources) ενός Έργου.
 2. Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
 3. Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης. Δαπάνες Έργου.
 4. Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους.
 5. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline).
 6. Η Μέθοδος Earned Value Management (EVM): Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.

Διαχείριση Κινδύνων Έργου

 1. Ορισμός Και Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Έργου.
 2. Πίνακας Επίπτωσης, Μητρώο Κινδύνων, Risk Breakdown Structure.
 3. Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία.
 4. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών.

Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών, Ολοκλήρωση Έργου.

 1. Επαλήθευση Περιεχομένου. Συναντήσεις & Αναφορές.
 2. Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.
 3. Έλεγχοι Παραλαβής και Διαδικασίες Κλεισίματος Έργου.
 4. Μετά το Έργο: Λειτουργία, Συνεχής Βελτίωση.

Microsoft Project 2013

 1. Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Λίστες Εργασιών.
 2. Ημερολόγια, Χρονοδιαγράμματα.
 3. Πόροι: Ορισμός, Ανάθεση, Εξομάλυνση.
 4. Κόστος Έργου.
 5. Μορφοποίηση, Αναφορές, Φίλτρα.
 6. Baselines, Παρακολούθηση Έργου, EVM, Αλλαγές.
 7. Περιβάλλον Πολλαπλών Έργων.

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, εξάσκησης σε υπολογιστή, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, το εξαιρετικό εκπαιδευτικό βιβλίο Microsoft Project 2013, the missing manual”, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα, συνοπτική μεθοδολογία, όπως επίσης και παραδείγματα εγγράφων διαχείρισης έργου σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς χρήση.

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 24 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 18 PDU.

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 20, 21, 26, 27, 28 Απριλίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 Μαΐου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 15, 16, 22, 23, 27 Μαΐου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Microsoft Project 2013: 24, 25, 30, 31 Μαΐου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15)

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 7, 8, 13, 20, 27, 28 Ιουνίου, 6 απογεύματα (18:00 – 22:00).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 12, 14, 17, 19, 21, 26 Ιουνίου, 1 Ιουλίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 15, 16, 21, 22, 23 Ιουνίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.