Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων με το MS Project 2010

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει πλήρως το υπόβαθρο της Διαχείρισης Κατασκευαστικών Έργων (Construction Project Management) και την πρακτική εφαρμογή του μέσα από το λογισμικό Microsoft Project 2010, την τελευταία έκδοση του δημοφιλεστερου λογισμικού διαχείρισης έργων.

Συνδυάζει τις γνώσεις, τις μεθόδους και τα εργαλεία της γενικότερης Διαχείρισης Έργων με την πρακτική τους εφαρμογή στα Κατασκευαστικά έργα, χρησιμοποιώντας το Microsoft Project 2010.

 

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου επεξηγείται η κατάλληλη μεθοδολογία και διανέμονται έγγραφα, πρότυπα και αρχεία MS Project (.mpp) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και διαχείριση των Κατασκευαστικών έργων κάθε μεγέθους.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται στον Κατασκευαστικό Κλάδο και θέλουν είτε να συστηματοποιήσουν την εμπειρία που ήδη έχουν, είτε να αποκτήσουν ένα περαιτέρω πρακτικό εφόδιο στην καριέρα τους.

Έτσι, το σεμινάριο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών (Αρχιτέκτονες Πολιτικούς Μηχανικούς, , Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους κλπ.) Μελετητές ή Κατασκευαστές , Εργοταξιάρχες, Υπεύθυνους Έργων, Μέλη Ομάδων Κατασκευαστικών Έργων , Επιβλέποντες κλπ.

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  ή να εργάζονται σε Κατασκευαστικές, Μελετητικές, Εργοληπτικές κλπ. εταιρείες, αλλά και σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ.

Οφέλη

 • Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα μπορείτε να:
 • Εφαρμόζετε τις έννοιες και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργων στον Κατασκευαστικό Τομέα.
 • Χρησιμοποιείτε μια πρακτική και αποτελεσματική μεθοδολογία για τα αναλαμβανόμενα έργα.
 • Χρησιμοποιείτε το Microsoft Project 2010 για την διαχείριση των κατασκευαστικών σας έργων.
 • Σχεδιάζετε αποτελεσματικά το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τους πόρους των έργων σας.
 • Επιλέγετε, σχεδιάζετε, υλοποιείτε, ελέγχετε και ολοκληρώνετε με τον καλύτερο τρόπο τα έργα στα οποία θα ασχολείστε.
 • Εκμεταλλεύεστε τα εργαλεία της διαχείρισης κινδύνων και ποιότητας για τα έργα σας.
 • Λύνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται κατά την πορεία των έργων σας.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων τεχνικών έργων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.


Περιεχόμενα

Βασικοί Ορισμοί

 1. Τα Έργα. Η Αξία της Διαχείρισης Έργου.
 2. Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Τριπλός Περιορισμός.
 3. Κύκλος Ζωής, Περιβάλλον, Εμπλεκόμενοι, Απαιτήσεις.
 4. Η Ομάδα Έργου. Ρόλοι και Αρμοδιότητες.
 5. Βασική Μεθοδολογία Project Management.

Το Περιεχόμενο των Έργων

 1. Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων Έργου.
 2. Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
 3. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί – Βασικά Κριτήρια Επιτυχίας. Τύποι Παραδοτέων Έργου.
 4. Work και Product Breakdown Structures (WBS, PBS).

Διαχείριση Χρόνου

 1. Δραστηριότητες Και Οι Σχέσεις Μεταξύ Τους .
 2. Διαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Οι μέθοδοι CPM, και PERT.
 3. Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της.
 4. Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.
 5. Μέθοδοι Επιτάχυνσης Χρονοδιαγράμματος.

Πόροι και Κόστος Έργων

 1. Οι Πόροι (Resources) ενός Έργου.
 2. Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
 3. Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης. Δαπάνες Έργου.
 4. Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους.
 5. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline).
 6. Η Μέθοδος Earned Value Management (EVM): Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.

Διαχείριση Κινδύνων Έργου

 1. Ορισμός Και Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Έργου.
 2. Πίνακας Επίπτωσης, Μητρώο Κινδύνων, Risk Breakdown Structure.
 3. Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία.
 4. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών.

Διαχείριση Ποιότητας Έργου

 1. Προσεγγίσεις Ποιότητας: TQM, ISO, Six Sigma.
 2. Ορισμός Ποιότητας. Κόστος Ποιότητας
 3. Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι Ποιότητας. Προληπτικά και Διορθωτικά Μέτρα. Το Σχέδιο Ποιότητας Έργου.
 4. Βελτίωση Ποιότητας. Κύκλος Plan-Do-Check-Act.
 5. Βασικά Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας. Pareto, Fishbone, Ιστογράμματα, Λίστες Ελέγχου κ.α.

Διαχείριση Πολλαπλών Έργων

 1. Το Περιβάλλον των Πολλαπλών Έργων. Στόχοι και Οφέλη.
 2. Διαχείριση Προγράμματος και Χαρτοφυλακίου (Portfolio) Έργων. Οι Ιδιαιτερότητες της Διαχείρισής τους.
 3. Προτεραιότητες και Επιλογή Έργων.
 4. Παρακολούθηση και Έλεγχος Πολλαπλών Έργων.

Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών, Ολοκλήρωση Έργου.

 1. Επαλήθευση Περιεχομένου. Συναντήσεις & Αναφορές.
 2. Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.
 3. Έλεγχοι Παραλαβής και Διαδικασίες Κλεισίματος Έργου.
 4. Μετά το Έργο: Λειτουργία, Συνεχής Βελτίωση.

Microsoft Project 2010

 1. Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Λίστες Εργασιών.
 2. Ημερολόγια, Χρονοδιαγράμματα.
 3. Πόροι: Ορισμός, Ανάθεση, Εξομάλυνση.
 4. Κόστος Έργου.
 5. Μορφοποίηση, Αναφορές, Φίλτρα.
 6. Baselines, Παρακολούθηση Έργου, EVM, Αλλαγές.
 7. Περιβάλλον Πολλαπλών Έργων.

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, εξάσκησης σε υπολογιστή, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, ο επίσημος οδηγός της Microsoft MS Project 2010 Step-by-Step”, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα, συνοπτική μεθοδολογία, όπως επίσης και παραδείγματα εγγράφων διαχείρισης έργου σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς χρήση.

Το σεμινάριο διαρκει 24 διδακτικές ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.