Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Περιγραφή Σεμιναρίου

Αυτό το ιδιαίτερα πρακτικό σεμινάριο καλύπτει πλήρως τις έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργων (Project Management) όπως αυτά εφαρμόζονται στα Έργα Πληροφορικής.

Ασαφείς απαιτήσεις, συνεχείς αλλαγές, τεχνολογικοί περιορισμοί, πολλαπλοί εμπλεκόμενοι, παραδοτέα υπό συνεχή εξέλιξη είναι μερικές μόνο από τις ιδιαιτερότητες των Έργων Πληροφορικής.

Το σεμινάριο στηρίζεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα έργων – ανάπτυξη και customization εφαρμογών, εγκατάσταση υποδομών πληροφορικής, μετάπτωση συστημάτων κ.α. – και διασαφηνίζει τις μεθοδολογίες Project Management: παραδοσιακή, agile κλπ.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων πληροφορικής, όσο και σε εκείνους που ήδη διαχειρίζονται Έργα - οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Ρόλοι όπως IT/IS Project Manager, IT/IS Manager, System Developement Manager και System Developer, Business Analyst, Programmer κ.λπ. θα βρουν το σεμινάριο ιδιαίτερα χρήσιμο.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Ορίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργων.
 • Γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των Έργων Πληροφορικής και πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν.
 • Εκμεταλλεύεστε τα εργαλεία και τις τεχνικές της Διαχείρισης Έργων.
 • Οργανώνετε και θα διαχειρίζεστε αποδοτικά τις Ομάδες Έργων Πληροφορικής.
 • Κατανοείτε τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας των Έργων Πληροφορικής: Εμπλεκόμενοι, Απαιτήσεις, Έλεγχοι Ποιότητας, Τεκμηρίωση, Μετάβαση σε Λειτουργία & Συντήρηση κ.α.
 • Γνωρίζετε τις εναλλακτικές μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Εισηγητής Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, PMP, IPMA-D, APMC. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Έχει τις πιστοποιήσεις Project Manager Professional (PMP) από το Project Management Institute (PMI) και IPMA-D από το ΕΔΔΕ, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και μέλος του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού του Συμβουλίου. Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Βασικοί Ορισμοί

 1. Έργα & Διαχείριση Έργων. Περιβάλλον και Εμπλεκόμενοι.
 2. Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Προγράμματα και Χαρτοφυλάκια.
 3. Οι ιδιαιτερότητες των Έργων Πληροφορικής. Παράγοντες Επιτυχίας Έργων Πληροφορικής.

Μεθοδολογίες και Προσεγγίσεις

 1. Μια γενική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής.
 2. Systems Development Life Cycle (SDLC).
 3. ITIL, COBIT. RUP, RAD. Lean, Extreme Programming (XP), Scrum.
 4. Business Analysis.

Απαιτήσεις και Επιλογή Έργων

 1. Συλλογή, Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων.
 2. Απαιτήσεις: Business, System, User, Functional κ.α.
 3. Ανάλυση και Επιλογή Έργων. Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης Έργων Πληροφορικής.

Το Περιεχόμενο των Έργων

 1. Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
 2. Προϋποθέσεις, Περιορισμοί, Παραδοχές.
 3. Ενδιάμεσα και Τελικά Παραδοτέα.
 4. Η Μέθοδος Work Breakdown Structure (WBS).

Χρονοδιαγράμματα

 1. Δραστηριότητες, Ορόσημα και οι σχέσεις μεταξύ τους .
 2. Διαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Οι μέθοδοι CPM, και PERT. Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της.
 3. Παρακολούθηση, Ενημέρωση και Επιτάχυνση.

Πόροι και Κόστος του Έργου

 1. Οι κατηγορίες των Πόρων ενός Έργου.
 2. Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
 3. Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης Κόστους Έργου.
 4. Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους.
 5. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline).

Οργάνωση και Ανθρώπινοι Παράγοντες

 1. Οργανωτικές Δομές και Project Mgmnt Office (PMO).
 2. Ο ρόλος του Project Manager.
 3. Ομάδα Έργου: χτίσιμο, διοίκηση και προβλήματα.
 4. Πίνακας RAM/RACI.
 5. Παρακίνηση & Επιβράβευση.
 6. Επικοινωνία. Συναντήσεις και Αναφορές Έργου.

Διαχείριση Ποιότητας Έργου

 1. Προσεγγίσεις Ποιότητας: TQM, ISO, Six Sigma.
 2. Ορισμός Και Σχεδιασμός Ποιότητας. Κόστος Ποιότητας.
 3. Διασφάλιση, Έλεγχος και Βελτίωση Ποιότητας.
 4. Σχέδιο Ποιότητας Έργων Πληροφορικής.
 5. Εργαλεία Ποιότητας: Pareto, Fishbone, Ιστογράμματα, Data και Flow Charts, Λίστες Ελέγχου κ.α.

Διαχείριση Κινδύνων Έργου

 1. Ορισμός Και Σχεδιασμός Κινδύνων Έργου Πληροφορικής. Πίνακας Πιθανότητας - Επίπτωσης.
 2. Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία.
 3. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών έργων Πληροφορικής.

Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών

 1. Η Μέθοδος Earned Value Management (EVM): Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.
 2. Verification και Validation. Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Walkthroughs…
 3. Αναφορές / Εκθέσεις Έργου. Dashboards.
 4. Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.

Ολοκλήρωση και Τερματισμός Έργου

 1. Τεκμηρίωση και Προετοιμασία Hand-over.
 2. Acceptance Tests: System, Integration, User κ.λπ.
 3. Προσωρινή / Οριστική Παραλαβή. Περίοδος Εγγύησης.
 4. Ιστορική Βάση Δεδομένων Έργου. Lessons Learned!

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies. Παρουσιάζονται όλα τα βασικά έγγραφα για τη συστηματική Διαχείριση Έργων Πληροφορικής.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα και συνοπτική μεθοδολογία.

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 24 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 18 PDU.

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.