Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Η επιχείρησή σας μπορεί να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της ΧΧΧΧ μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών που σχετίζονται με την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης τα προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Σε αυτή την περίπτωση η ύλη, η διάρκεια, το έντυπο υλικό, οι πρακτικές ασκήσεις αλλά και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος, προσαρμόζονται ανάλογα και διατηρούν πάντα ένα δυναμικό χαρακτήρα αφού μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή αυτό κριθεί αναγκαίο και σε συνεννόηση με τον Εισηγητή.

Η οργάνωση και η υλοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών : Έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών με την χρήση ειδικών εργαλείων (υλοποιούνται από εξειδικευμένους συμβούλους σε συνεργασία με την Δ/νση εκπαίδευσης της ΧΧΧΧΧ).

Σχεδιασμός του προγράμματος : Σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εξετάζεται η δυνατότητα επιδότησης του προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ (ΛΑΕΚ, 0.45). Η διαδικασία επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί αρμοδιότητα της ΧΧΧΧΧΧ και προσφέρεται δωρεάν προς τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια προετοιμάζεται το εκπαιδευτικό υλικό. Επιλέγονται ή φτιάχνονται κατάλληλες ασκήσεις. Ενημερώνονται οι εκπαιδευτές. Επιλέγονται τα εκπαιδευτικά μέσα. Διαμορφώνονται οι χώροι εκπαίδευσης.

Υλοποίηση-συντονισμός του προγράμματος : Η παρουσίαση του προγράμματος γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτές και με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων overhead projectors, video projectors, την προβολή βιντεοταινιών, κλπ. Ακολουθούν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις ανά ενότητα καθώς και μελέτες περιπτώσεων (case studies) από ομάδες εργασίας των συμμετεχόντων.

Αξιολόγηση του προγράμματος : (έκθεση προς την Επιχείρηση) : Η αξιολόγηση του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται τόσο από την πλευρά των εκπαιδευομένων με την συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης του σεμιναρίου, όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτών για την συμμετοχή και την απόδοση της ομάδας των εκπαιδευομένων.

Συνολική Έκθεση Αξιολόγησης του προγράμματος : Η έκθεση αυτή προκύπτει από την συνεργασία της ΧΧΧΧΧ με τους εισηγητές του προγράμματος και η οποία δίνεται ως μία συνολική εικόνα στην εταιρία-πελάτη μας για την συμμετοχή και την απόδοση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να διερευνήσουμε από κοινού τις δυνατότητες συνεργασίας μας και να καλύψουμε πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

__-_

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 16, 17, 22, 23, 24 Νοεμβρίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 4, 5, 11, 12, 18 Δεκεμβρίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 Δεκεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.